${i18n('leia_kiirelt')}

Õpetaja kui esmane toetaja

Koolis on lapse murede ja rõõmude esmane märkaja õpetaja. Kui laps vajab õppimisel või teistega suhtlemisel abi, pakub õpetaja talle klassis lisatuge või pöördub kooli tugispetsialistide poole.

Õpetaja poolt pakutavad tugiteenused on näiteks individuaalne lisajuhendamine väljaspool ainetunde, konsultatsioonitunnid, tööjuhendite täiendav selgitamine, erineva raskusastmega ülesannete pakkumine,  õpetamisvõtete varieerimine ja kohandamine, kujundav hindamine.

Õpetaja saab last kõige paremini toetada kui kool ja kodu teevad lugupidavat ja sisukat koostööd. 

Ka kooliga kohanemine vajab tuge

Kooliaasta alguses pöörame erilist tähelepanu õpilaste kohanemisele. Õpetajad ja tugispetsialistid jälgivad laste hakkamasaamist koolis ning hoiavad sidet vanematega. 

Õpiabirühm

Õpiabirühma tunnis toetatakse kooli õppekavas toodud õpitulemuste saavutamist. Üldjuhul toimuvad õpiabirühma tunnid paralleelselt suures klassis toimuva õppega. Rühmas õpib kuni kuus last.

Õpiabirühma tunde viib läbi logopeed, eripedagoog või õpiabirühma õpetaja. Õpiabirühma suunamise otsustab tugimeeskond septembrikuu jooksul. Õpe rühma tingimustes toimub lapsele seni, kuni talle on jõukohane õppida koos klassiga.

Kohandatud õpikeskkond

Meie kooliruumid, õueala ja päevakava pakuvad erinevaid võimalusi üksi või koos õppimiseks, rahunemiseks, puhkamiseks ja liikumiseks. Vahel tuleb aga lapse paremaks hakkamasaamiseks õpikeskkonda kohandada.

Liikumispuude või -raskusega koolipere liikmetel on võimalus kasutada lifti. Kasutusel on õppimist ja keskendumist toetavad väikevahendid, näiteks liivakell, helisummutavad kõrvaklapid, lauasirmid, sensoorsed vahendid.

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava (IÕK) on õpilase jaoks koostatud kohandatud õppimise plaan. See koostatakse kui õpilane vajab õppetöös suures osas individuaalset tegevust või õpetamisel on vajalik kasutada tugiteenuseid.

Individuaalse õppekava koostamisel ja rakendamisel teevad koostööd õpetajad, tugimeeskond, õpilane, lapsevanem, seda juhib HEV koordinaator.

Koduõpe

See on väljaspool kooliruume korraldatav õpe juhul kui õpilase terviseseisund ei võimalda tal koolis käia või kui lapsevanem soovib oma lapse õppetööd iseseisvalt korraldada.

Tervislikel põhjustel saab koduõppel olla koolivälise nõustamismeeskonna otsusel. Vanema taotlusel koduõppe rakendamiseks esitab vanem direktorile taotluse hiljemalt 20. augustil või 20. detsembril, otsuse teeb õppenõukogu. 

Sotsiaalpedagooglilised tunnid

Mõnikord on kas individuaalseks või grupis toimetulekuks vaja sotsiaalseid oskusi õppida ja harjutada. Siia kuuluvad näiteks probleemide lahendamine, kiusamise ennetamine, vaimse tervise teemad, oskus väljendada emotsioone. Tunnid võivad toimuda õpilasele individuaalselt või vajadusel kogu klassile. 

Vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne käitumise tugikava, mis on kirjalik eesmärgistatud plaan käitumisraskustega õpilase toetamiseks õpikeskkonnas.

Kõneravi tunnid

Nendes tundides saavad abi suulise ja kirjaliku kõne probleemidega õpilased. Õpe toimub kas individuaalselt või väikeses rühmas üks kord nädalas üldjuhul paralleelselt õppega suures klassis. 

Logopeedilise toe vajadus selgitatakse välja septembrikuu jooksul.

Eriklass

Eriklassis õpib kuni kuus õpilast. Klassi võetakse vastu ainult koolivälise nõustamismeeskonna soovitusega Kambja valla elanikest õpilasi (eritugi või tõhustatud tugi).
2023/2024. õppeaastal avame ühe eriklassi 1. klassi õpilastele, kõik kohad klassis on täidetud.

Uue õppeaasta avaaktus toimub  1. septembril 2024

Tõrvandi Kool

Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Pargi tn 2, 61714
Reg: 77001783

Kontaktid

kool@torvandi.edu.ee

Üldtelefon: +372 53 019 510

Tugikeskus: +372 58 634 010

Olemas on juurdepääs liikumispuudega inimestele.

Järelevalve

Koolis teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministreerium (Munga 18, 50088, Tartu)

Kiirviited

Stuudium Taskutark
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kogemust meie veebisaidil. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

08:00
Uksed, individuaalne töö, suhtlus vanematega

09:00 - 10:25
Õppeplokk: 1. – 2. tund (85 min)

10:25 – 10:35
Vahetund

10:35 – 11:20
3. tund (45 min)

11:20 – 12:05
Söögi- ja õuevahetund

12:05 – 12:50
4. tund (45 min)

12:50 – 13:00
Vahetund

13:00 – 13:45
5. tund (45 min)

Kuni 15.00
Pikapäevarühm, huvitegevus

I vaheaeg 2023
23.10.2022 - 29.10.2023

II vaheaeg 2023/24
21.12.2023 - 07.01.2024

III vaheaeg 2024
26.02.2024 - 03.03.2024

IV vaheaeg 2024
22.04.2024 - 28.04.2024

V vaheaeg 2024
13.06.2024 - 31.08.2024